Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://digitaleschoenendoos.nl.

Privacy Statement BFA Advies ’s-Hertogenbosch

Wie is BFA Advies?

Onder de naam BFA Advies vallen de volgende met BFA Advies verbonden handelsnamen:

BFA Belasting- & Administratieconsulenten, Digitale Schoenendoos en VVE-Online. Deze handelsnamen zijn ingeschreven in het Handelsregister te ’s-Hertogenbosch onder nummer 17234642.

 

Inleiding

Alle informatie die u aan ons verstrekt valt onder dit Privacy Statement. Daar waar de naam BFA Advies wordt gebruikt in dit privacy statement worden bedoeld de handelsnamen zoals hierboven genoemd. BFA Advies respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de informatie die u haar verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van de diensten van BFA Advies gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden

Indien BFA Advies persoonsgegevens verwerkt geschiedt dit conform de eisen die de  Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en daaruit volgende wet- en regelgeving daaraan stelt. Door  het ter beschikking stellen van uw gegevens en het versturen daarvan aan BFA Advies, geeft u BFA Advies toestemming om deze gegevens te registreren in haar databases en te gebruiken in het kader van haar normale dienstverlening en zal deze uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan derden die noodzakelijk betrokken zijn bij het uitvoeren van de diensten.

De persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken zijn:

  • Voorletter(s) en/of voornaam, achternaam, titels, geslacht, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), functie, betaalgegevens, geboortedata, Burger Servicenummers, RSIN ;
  • Overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via onze websites, in e-mailberichten, correspondentie en/of mondeling;
  • Locatiegegevens;
  • Gegevens over uw activiteiten op onze websites, IP-adres en internetbrowser.

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid en/of seksuele geaardheid van bezoekers.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

  • De uitvoering van met u overeengekomen werkzaamheden;
  • De wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld gegevens die BFA Advies nodig heeft om aan de administratieverplichtingen te voldoen.

Uw persoonsgegevens mogen ook gebruikt worden om de rechten of eigendommen van BFA Advies en die van haar gebruikers te beschermen en, zo nodig, te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

BFA Advies zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Onze bewaartermijnen zijn maximaal 7 jaar in het geval van administratieve bescheiden, tenzij andere wettelijke verplichtingen ons dwingen persoonsgegevens langer dan deze termijn te bewaren. Voor het overige bewaren wij de gegevens gedurende de looptijd van de  opdrachtovereenkomst, dan wel voor de duur dat u uw toestemming voor verwerking niet heeft ingetrokken.

 

 

Informatie delen met derden

In een aantal gevallen verstrekken wij informatie, die betrekking heeft op bezoekers van onze websites, aan serviceproviders die deze informatie voor ons verwerken. BFA Advies verkoopt uw gegevens nooit aan derden, tenzij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij verwerkingsovereenkomsten die voldoen aan hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens, als dit privacy statement. Uiteraard blijft BFA Advies verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzage, correcties en recht van verzet

U kunt verzoeken om de door u verstrekte en door BFA Advies verwerkte gegevens in te zien, te wijzigen en/of aan te passen. Indien u om inzage verzoekt verstrekt BFA Advies u binnen 4 weken een overzicht met de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien blijkt dat de door BFA Advies verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u BFA Advies verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, mits andere wetgeving BFA Advies niet verplicht deze informatie te bewaren. Daarnaast kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verzoeken op grond van het recht van inzage, correctie en/of verzet kunt u richten aan avg@bfa-advies.nl. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek van u afkomstig is, zullen wij bevestiging van u vragen.  BFA Advies zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek, reageren.

Beveiliging

BFA Advies doet er alles aan om de bepalingen uit de AVG toe te passen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde  toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Indien u van mening bent dat gegevens niet goed beveiligd zijn en/of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met ons via avg@bfa-advies.nl. BFA Advies heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • De toegang tot gegevens wordt gewaarborgd door middel van fysieke en administratieve toegangscontroles;
  • Onze databases, netwerken en hardware worden beschermd met firewalls en antivirusapplicaties;
  • Wij maken gebruik van zorgvuldige in- en externe veiligheidsprocedures om te voorkomen dat en de daaraan verboden dienstverlening
  • De beveiliging wordt steeds tot op aanvaardbaar niveau opgeschaald, voor zover dat volgens de stand va de techniek mogelijk , noodzakelijk en redelijk is.

Social Media

De social media buttons op de sites van BFA Advies bevatten links naar de betreffende social mediapagina’s. Indien u gebruik maakt van deze buttons, worden mogelijk uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social mediadiensten. BFA  Advies heeft geen enkel invloed op de wijze waarop deze platforms met uw persoonsgegevens omgaan. BFA Advies draagt hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid

De websites van BFA Advies en de daaraan verbonden dienstverlening worden met grote zorgvuldigheid ingericht en uitgevoerd. Toch aanvaardt BFA Advies geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en/of onvolkomenheden in de tekst of in de uitvoering. Ook voor de inhoud, actualiteit en werking van websites van derden die via “links” op onze  sites kunnen worden aangeroepen aanvaardt BFA Advies geen aansprakelijkheid. BFA Advies is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook. Aan de inhoud van de sites van BFA Advies kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Aanpassen Privacy Statement

BFA Advies behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in haar beleid , bedrijfsvoering,  de wet en/of de rechtspraak daartoe aanleiding geven. Wijzingen zullen worden gepubliceerd op onze websites. Altijd de meest recente versie van onze privacy statements zijn van toepassing. Voor vragen en/of opmerkingen over onze privacy statements kunt u een e-mail sturen naar avg@bfa-advies.nl.