Eindejaarstips van BFA Belasting- en Administratie Consulenten en Digitale Schoenendoos

Zo aan het einde van het jaar is het een traditie geworden een paar fiscale tips op een rijtje te zetten waar u uw voordeel mee kunt doen. Hieronder treft u onze tips aan. Mocht u willen bekijken of deze tips voor u van toepassing zijn of mocht u nadere informatie wensen, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Hier zijn de onderwerpen

 

 1. Kleinschaligheids investeringsaftrek benutten
 2. Waardering van vorderingen, bedrijfsmiddelen en voorraden
 3. Voorkom onzakelijke interne leningen
 4. Vraag door u in andere EU-landen betaalde btw over 2017 terug
 5. Teruggaaf btw op aan dubieuze debiteuren berekende btw
 6. Pas voor de btw de kleine ondernemersregeling (KOR) toe
 7. DGA attentie: Minder Belasting op dividend dan op bonussen/eindejaarsuitkeringen
 8. DGA check uw gebruikelijk loon
 9. Lening sluiten bij de eigen B.V.
 10. Check of middeling mogelijk is
 11. Eventueel rente op eigen woning vooruit betalen
 12. Denk aan uw periodieke verrekenbeding bij huwelijksvoorwaarden
 13. Trouwplannen? Check nieuwe regels met ingang van 2018.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek benutten

Als u dit jaar nog wilt investeren, bedenk dan dat u optimaal gebruik kunt maken van de investeringsaftrek en zo minder belasting betalen. De meest bekende investeringsaftrek is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Voor de KIA moet u op jaarbasis minimaal € 2.300 aan investeringen doen. Het maximum om in aanmerking te komen voor de KIA is € 312.176. Voor sommige bedrijfsmiddelen kunt u geen KIA krijgen. Zo vallen grond, goodwill en personenauto’s in principe niet onder de KIA. Ook bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan € 450 tellen niet mee. De KIA geldt zowel voor nieuwe als voor oude bedrijfsmiddelen.

In 2017 geldt voor de KIA de volgende tabel

Investering meer dan Investering maximaal KIA
€ 2.300 € 0
€ 2.300 € 56.192 28% van het bedrag van de investeringen
€ 56.192 € 104.059 € 15.734
€ 104.059 € 312.176 € 15.734 minus 7,56% van het deel van de investeringen boven

€ 104.059

€ 312.176 € 0

 

 

 

Waardering van vorderingen, bedrijfsmiddelen en voorraden

De vaste activa van uw onderneming zijn op de (fiscale) balans gewaardeerd op de aankoopprijs, verminderd met de afschrijvingen. Als de werkelijke waarde van deze bezittingen lager is, dan kunt u deze misschien afwaarderen. Door de vorderingen, bedrijfsmiddelen of voorraden af te waarderen, kunt u voordeel behalen door zo kosten naar voren te halen, waardoor u pas later belasting betaalt.

 

Is een voorziening vormen mogelijk ?

Bent u redelijk zeker dat u in 2018 of later bepaalde (grote) uitgaven moet doen? Dan kunt u mogelijk nu alvast de winst over 2017 verlagen door een voorziening te vormen. Een voorziening mag u alleen vormen voor toekomstige uitgaven die hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan in 2017 of eerder. Bovendien moeten de feiten en omstandigheden zijn toe te rekenen aan dat jaar

 

 

Voorkom onzakelijke interne leningen

Er veel discussie over leningen tussen vennootschappen onderling gaande. Een lening moet op zakelijke voorwaarden zijn verstrekt. Van een onzakelijke lening is sprake als de lening is verstrekt onder voorwaarden die alleen een aandeelhouder zou overeenkomen. Dit is bijvoorbeeld een lening zonder voldoende zekerheden voor de schuldeiser. Als er sprake is van een onzakelijke lening, dan is een afwaarderingsverlies op die lening niet aftrekbaar.

Om te voorkomen dat een lening als onzakelijk wordt aangemerkt, moet u allereerst een leningsovereenkomst opstellen. Zorg dat u afspraken vast legt over de te betalen rente en aflossing en over zekerheden voor de schuldeiser. Dit geldt natuurlijk ook als de lening wordt verstrekt tussen de vennootschap en de aandeelhouder-natuurlijk persoon.

 

 

Vraag door u in ander EU-landen betaalde btw over 2017 terug

Als u ondernemer bent voor de btw en u verricht ook met btw belaste prestaties. U kunt de aan u gefactureerde btw voor zakelijke uitgaven in uw periodieke aangifte omzetbelasting aftrekken als voorbelasting.

Maar u kunt ook om teruggaaf van btw op facturen uit een andere EU-lidstaat vragen. Dan moet u namelijk een verzoek om teruggaaf doen via een portal’  van de Belastingdienst. Voor btw over 2017 moet u dit verzoek vóór 1 oktober 2018 (laten) doen. Noteer deze datum dus in uw agenda. Er geldt een drempel van € 50 per jaar. De Nederlandse Belastingdienst stuurt uw verzoek door naar de betreffende EU-lidstaat.

U kunt de buitenlandse btw ook gedurende het lopende jaar terug vragen. De teruggave moet dan minimaal € 400 zijn en het verzoek moet betrekking hebben op een periode van 3 maanden.

 

 

Teruggaaf BTW op rekeningen aan dubieuze debiteuren

 

Weet u zeker dat cliënten uw facturen niet meer zullen betalen? Dan kunt u de btw op die oninbare facturen die door u al aan de Belastingdienst is afgedragen weer bij de Belastingdienst terugvragen.

Vanaf 2017 is de vordering oninbaar als de uiterste betaaldatum één jaar is verstreken. Heeft u geen betalingstermijn vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door uw klant.

De nieuwe regels, zoals die sinds 1 januari 2017 luiden, gelden ook voor vorderingen die vóór 1 1anuari 2017 zijn ontstaan. De termijn van één jaar begint voor die vorderingen te lopen op 1 januari 2017.

Vraag de btw op tijd terug: uiterlijk in de aangifte over het tijdvak waarin de hiervóór beschreven éénjaarstermijn is verlopen. Zorg er dus voor dat u bij iedere aangifte vanaf 1 januari 2018 een goede ouderdomsanalyse loslaat op uw vorderingen. En vergeet niet om in de aangifte over het eerste tijdvak van 2018 ook de btw op de openstaande facturen van vóór 1 januari 2017 terug te vragen.

 

 

Pas voor de BTW de KOR (Kleine ondernemersregeling) toe

 

Ga na hoeveel btw u in 2017 moet afdragen. Als dat minder is dan € 1.883, dan kunt u mogelijk de kleine ondernemersregeling (KOR) toepassen. In dat geval krijgt u een belastingvermindering of hoeft u misschien helemaal geen btw te betalen.

Let extra goed op als u goederen voor uw onderneming in het buitenland inkoopt. De btw hierop moet u in uw btw-aangifte aangeven als verwerving en vervolgens kunt u die btw ook aftrekken als voorbelasting. Maar die verschuldigde btw hoeft u niet mee te nemen voor de berekening van de KOR.

De KOR kunt u alleen toepassen als natuurlijk persoon. Een B.V. kan dus de KOR niet toepassen.

 

DGA Attentie: Minder Belasting op dividend dan op Bonus/Eindejaarsuitkering

 

Onderneemt u via een bv, en wilt u dit jaar uzelf nog een bonus of eindejaarsuitkering toekennen?  Door dividend uit te keren in plaats van een bonus, voorkomt u belasting. Over extra loon moet u namelijk maximaal 52% inkomstenbelasting betalen, terwijl u over een dividenduitkering gecombineerd maximaal circa 44% belasting betaalt.

Let op! Voor het uitbetalen van dividend moet wel aan voorwaarden worden voldaan. Ga dit altijd na.

 

DGA: Check uw gebruikelijk loon

 

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) wordt u geacht ten minste een ‘gebruikelijk’ loon te hebben. U kunt dit loon zelf vaststellen. Uw gebruikelijk loon moet ten minste gelijk aan het hoogste van de drie volgende bedragen:

 

 1. 75% van het loon uit de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’;
 2. het hoogste loon van de overige werknemers van de onderneming of de daarmee verbonden lichamen;
 3. € 45.000.

 

Soms kunt u een lager gebruikelijk loon hanteren dan € 45.000. Wij raden u aan in dit geval vooraf met de Belastingdienst af te stemmen.

 

Let op! U kunt het loon dat u al heeft genoten, niet met terugwerkende kracht lager stellen

 

Lening sluiten bij de eigen B.V. ?

Heeft u een lening bij een bank en heeft u overschotten in uw eigen eigen bv? Dan kunt u de lening misschien beter onderbrengen bij uw eigen bv. Dit kan u geld opleveren ten opzichte van de huidige situatie. Belangrijk is wel dat de bv voldoende geld beschikbaar houdt voor de onderneming. De bv en u moeten wel zakelijk handelen natuurlijk, maar ook dan kan herfinanciering voordelig zijn.

U kunt ook een lening die u bent aangegaan voor uw eigen woning oversluiten bij uw eigen bv.

 

Check middeling

 

Heeft u in drie opeenvolgende jaren te maken met schommelende inkomsten in box 1? Dan heeft u misschien meer belasting betaald dan wanneer de inkomsten gelijkmatig over die jaren zouden zijn verdeeld. Bepaal daarom of ‘middeling’ voor u een fiscaal voordeel oplevert. Dan wordt over een periode van drie opeenvolgende kalenderjaren uitgegaan van gemiddelde inkomsten. Voor een teruggaaf geldt wel een drempel van € 545.

 

Voor een middelingsteruggaaf moet u een verzoek doen bij de Belastingdienst. Daarbij moet een berekening van de middelingsteruggaaf worden verstrekt. De definitieve aanslagen van de betreffende jaren moeten al zijn opgelegd. Het verzoek moet binnen 36 maanden na de laatste definitieve aanslag worden ingediend. Bij BFA Belasting- en Administratie Consulenten / Digitale Schoenendoos doen wij deze check eens per jaar voor alle klanten.

 

Rente eigen woning vooruit betalen ?

 

De rente die u betaalt voor de eigen woning is aftrekbaar. U mag in 2017 de rente aftrekken die u in 2017 betaalt. Heeft u wat geld over? Dan kunt u dit jaar een extra aftrek in 2017 krijgen door de rente voor de eerste zes maanden van 2018 al dit jaar te betalen.

 

U hebt een extra voordeeltje als u rente vooruit betaalt. De rente die u in 2017 al heeft betaald op 1 januari 2018 hoort niet meer tot uw vermogen. Hier betaalt u dus over het jaar 2018 geen belasting in box 3 over.

 

Kom uw periodiek verrekenbeding na bij huwelijksvoorwaarden

 

Heeft u huwelijksvoorwaarden met een periodiek verrekenbeding? Dan is het heel belangrijk dat u deze steeds nakomt. Met andere woorden, verreken de inkomsten periodiek. Doet u dat namelijk niet, dan kan dat grote nadelige gevolgen hebben. Mocht het huwelijk namelijk onverhoopt eindigen, dan wordt afgerekend alsof er sprake was van een gemeenschap van goederen.

 

Trouwplannen ? Check nieuwe regels met ingang van 2018

 

In 2018 wordt de standaard wettelijke gemeenschap van goederen vervangen door de beperkte gemeenschap van goederen. Ga je in 2017 trouwen en je wilt je voorhuwelijkse vermogen uitsluiten van de gemeenschap van goederen dan zul  je dat moeten regelen bij de notaris. In 2018 geldt juist het omgekeerde: dan moet je naar de notaris als je een algemene gemeenschap van goederen wilt.

 

 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*